PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel soutěže „Vodpal plechovku“ (dále jen „pravidla“).

Tato soutěž je určena výhradně pro osoby starší 18 let! (dále viz. čl. 3 pravidel)

1. Pořadatelem je Agentura Wink, s.r.o., U Lužického semináře 114/46, Praha 1 - Malá Strana 118 00, ve spolupráci se společností Etnetera Motion, Jankovcova 49, Praha 7

2. Soutěž probíhá na území České republiky v období uvedeném na soutěžní stránce www.vodpalplechovku.cz. (dále jen „soutěžní období“).

3. Pravidla soutěže

Soutěž je součástí zábavní microsite na www.vodpalplechovku.cz.
Soutež je rozdělena na soutěžní kola. Každé kolo trvá jeden týden.
V každém kole může vyhrát maximálně 6 soutěžících.

Principem soutěžní hry je odpálit pomocí tlačítek kytarou plechovku a nahrát tak ve hře co největší počet bodů. Hráč po skončení hry vidí výsledek:

  • Pokud hráč dosáhne menšího skóre než je stanovené (500 m) - vidí zprávu o tom, kolik ještě potřebuje metrů na možnost výhry.
  • Pokud se hráč dosáhne nad 500 metrů a bude 10. hrající, vidí zprávu o tom, že vyhrál 2 lístky na koncert a je vyzván aby si zvolil který z nabídnutých koncertů navštíví.
  • Pokud hráč dosáhne nad 500 metrů a NEbude 10. hrající , vidí zprávu o tom, že sice nevyhrál, ale že v daném období (týden) může vyhrát, pokud bude mezi třemi celkově (správní chlapi i vážené dámy dohromady) nejlepšími (dosáhnou největší vzdálenosti).

Každý hráč může odehrát jednu bodovanou hru denně. Jedna bodovaná hra má 3 hody, které se dohromady sečtou.

Každý z hráčů může vyhrát pouze jednou.

Každý výherce se automaticky dostává se do “zlatého kola”, které bude vyhlášeno na konci soutěžního období (tour nebo roku). Výhrou ve zlatém kole budou lístky na koncert Rybičky 48 ve Forum Karlín s možností setkání s členy kapely ve VIP šatně. Výherce zlatého kola bude vybrán počítačem z databáze všech výherců lístků a stane se jim právě 480.

4. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen„soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry. Soutěžící je povinen pořadateli poskytnout kontaktní informace, jako je např. email, telefon, na základě kterých je organizátor bude kontaktovat v případě výhry.

5. Výherci

Výherci se stanou předem neznámé osoby, které splní podmínky účasti v soutěži. Výherce bude kontaktován do 48 hodin po ukončení soutěžního kola a vyzván ke sdělení níže uvedených informací

  • jméno, příjmení
  • svůj kontaktní e-mail
  • poštovní adresa (pro doručení výhry)

Výherce je povinen zaslat pořadateli tyto údaje do 48 hodin od kontaktování pořadatelem. V případě. Že takto neučiní, ztrácí nárok na výhru.

6. Výhra a její převzetí

Předmětem výhry jsou lístky na koncertní tour skupiny Rybičky 48. V každém soutěžním kole se hraje o 3 dvojice lístků.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktního mailu nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.

Výhry budou předány pomocí poštovní služby. V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou adresu nebo pokud se nepodaří doručit zprávu o oznámení výhry, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či jiné problémy s nedoručením ze strany doručovatelské firmy. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z další účasti v soutěži soutěžící, kteří budou jednat v rozporu s těmito pravidly. Pokud by se některá z výše uvedených vyloučených osob soutěže přes své vyloučení zúčastnila a měla by být určena jako její výherce, právo na výhru jí nevzniká a výhra jí nebude předána. V takovém případě má pořadatel právo, nikoliv však povinnost určit náhradního výherce tak, jako by se osoba uvedená v předchozí větě soutěže neúčastnila.

7. Práva a povinnosti soutěžících a pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výherci předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s účastí v soutěži nebo užíváním výher. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží získaných v rámci soutěže seřídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu soutěžního období. Případné zrušení soutěže nebo jiné změny těchto pravidel budou uveřejněny na www.vodpalplechovku.cz. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Soutěžícímu nevzniká žádný nárok na výhru ani jinou náhradu v případě technických problému vzniklých během soutěže. Soutěžící může o technických problémech informovat organizátora na info@motion.cz

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící:

  1. dává pořadateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, stát narození, telefonní číslo, e-mailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry v soutěži, a to na dobu 3let od vyhlášení výsledků. V případě výhry soutěžící dále též souhlasí s uvedením svého jména a příjmení na stránkách soutěže a neúplné adresy bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 3 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výšeuvedeným zpracovávány i prostřednictvím pořadatele soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Jestliže soutěžící zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení a požádat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost soutěžícího shledána jako oprávněná, pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li pořadatel této žádosti, má soutěžící právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může soutěžící obrátit i přímo. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek ukončení účasti v soutěži a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím;
  2. dává pořadateli jakožto správci a organizátorovi soutěže jakožto zpracovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu sdělených údajů, za účelem jejich zpracování pro marketingové účely pořadatele, tj. pro účely nabízení výrobků a služeb poskytovaných pořadatelem včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, nejvýše však na dobu 5 let. Soutěžící bere na vědomí, že má práva uvedená v ustanovení § 21 zák. č. 101/2000 Sb. a že svůj souhlas může kdykoli bezplatně odvolat na adrese pořadatele (srov.výše);
  3. dává pořadateli souhlas v souladu s § 12 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, k pořízení a užití své podobizny, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
  4. poskytuje bezplatně pořadateli nevýhradní licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslaného díla (fotografie), jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“). Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licence se uděluje zejména na použití díla pro účely této soutěže a dále pro reklamní a obchodní účely pořadatele a jeho výrobků a služeb. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Spoutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý soutěžící potvrzuje, že dílo do soutěže zaslané je předmětem jejich vlastní tvůrčí činnosti (autorské dílo dle z.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen„Autorský zákon“) a zároveň nebyly přede dnem zaslání do soutěže nikde publikovány nebo jiným způsobem zveřejněny, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se soutěžící zavazuje, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si musí soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadateli/ uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry (pakliže je současně soutěžícím).

Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.

Účastí v soutěži dle těchto pravidel v aplikaci pořadatele vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a použitím jeho fotografie pro reklamní účely k této akci.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.2. 2017 a jsou zveřejněna na www.vodpalplechovku.cz

V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na informační mail info@motion.cz

Rybičky48

Vítej na stránkách

Zadej prosím datum svého narození